Frequently Asked Questions

Sinh viên cần hỗ trợ thanh toán học phí trực tuyến bị lỗi thì cần cung cấp những thông tin gì?
Last Updated 2 years ago

Sinh viên cần hỗ trợ thanh toán học phí trực tuyến cần cung cấp các thông tin như sau:

Mã giao dịch (gồm 7 chữ số): ?
Tổng số tiền: ?
Môn học đã đóng học phí: ?
Số điện thoại: ?
Ngày thực hiện giao dịch: ?

Please Wait!

Please wait... it will take a second!