Frequently Asked Questions

Đổi mật khẩu email theo tên miền ut.edu.vn của giảng viên, sinh viên
Last Updated 3 years ago

Giảng viên, sinh viên truy cập link https://accounts.google.com/signin/recovery?hl=vi để đổi mật khẩu email theo tên miền @ut.edu.vn và @sv.ut.edu.vn


Trân trọng

Please Wait!

Please wait... it will take a second!