Các câu hỏi hay được đưa ra

Thi/Làm luận văn TN - Quyết định SV
Lần cập nhật cuối2 years ago

Xét đk thi/ học thay thế/ luận văn/ tiểu luận tốt nghiệp, xét công nhận tốt nghiệp, Xử lý quyết định sinh viên (nghỉ học tạm thời, nhận học lại, thôi học, chuyển trường, nhập trường, cứu xét tiếp tục theo học)

Hãy đợi 1 chút!

Hãy đợi 1 chút... Việc này sẽ kéo dài trong 1 giây!